Tay­lor Swift and Be­gin Again lyrics with The International Phonemic Alphabet

· Uncategorized
Authors

Tuc ă diip brèś in źă mirâr
Hi didân’t laic it uèn ai uòr hai hiilz, băd ai du
Tărnd źă lòc ènd put mai hèdfounz òn
Hi olueiz sèd hi didân’t gèt źis sòng băd ai du, ai du.

Uòct in icspècting iu’d bi leit
Băč iu gòt hiâr ărli
Ènd iu stènd ènd ueit
Ènd ai uòc tu iu
İu puld mai čeâr aut ènd hèlpt mi in
Ènd iu doun’t nău hau nais źèt iz
Băt ai du.

Ènd iu śrou ior hèd bèc lèfing laic ă lidâl cid
Ai śinc iț’ streinǧ źèč iu śinc ai’m făni ‘còz hi nèvâr did
Ai’v bin spènding źă lèst eit manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breic ènd bărn ând ènd
Băt òn ă Uènzdei in ă cèfei ai uačt it bigin ăgèn.

İsèd iu nèvâr mèt uan gărl
Hu hèz ăz mèni Ǧeimz Teilâr rècârḑ ăz iu
Băt ai du
Ui tèl stòriz ènd iu doun’t nou uai ai’m caming òf ă lidâl șai
Băt ai du.

Băč iu śrou ior hèd bèc lèfing laic ă lidâl cid
Ai śinc iț’ streinǧ źèč iu śinc ai’m făni ‘còz hi nèvâr did
Ai’v bin spènding źă lèst eit manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breic ènd bărn ând ènd
Băt òn ă Uènzdei in ă cèfei ai uačt it bigin ăgèn.

Ènd ui uòc daun źă blòc tu mai car
Ènd ai òlmoust bròt him ăp
Băt iu start tu tòc ăbaut źă muviz
Źèt ior fèmâli uačiz èvri singâl Crismâs
Ènd ai uoun’t tòc ăbaut źèt
For źă fărst taim, uaț’ pèst iz pèst.

‘Còz iu śrou ior hèd bèc lèfing laic ă lidâl cid
Ai śinc iț’ streinǧ źèč iu śinc ai’m făni ‘còz hi nèvâr did
Ai’v bin spènding źă lèst eit manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breic ènd bărn ând ènd
Źèn òn ă Uènzdei in ă cèfei ai uačt it bigin ăgèn
Źèn òn ă Uènzdei in ă cèfei ai uačt it bigin ăgèn.

Tuc ă diìp brèś in źă mirâr
Hi didân’t laìc it ùèn aì ùòr haì hiìlz, băd aì du
Tărnd źă lòc ènd put maì hèdfoùnz òn
Hi olùeìz sèd hi didân’t gèt źis sòng băd aì du, aì du.

Ùòct in icspècting ìu’d bi leìt
Băč ìu gòt hiâr ărli
Ènd ìu stènd ènd ùeìt
Ènd aì ùòc tu ìu
Ìu puld maì čeâr aùt ènd hèlpt mi in
Ènd ìu doùn’t năù haù naìs źèt iz
Băt aì du.

Ènd ìu śroù ìor hèd bèc lèfing laìc ă lidâl cid
Aì śinc iț’ streìnǧ źèč ìu śinc aì’m făni ‘còz hi nèvâr did
Aì’v bin spènding źă lèst eìt manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breìc ènd bărn ând ènd
Băt òn ă Ùènzdeì in ă cèfeì aì ùačt it bigin ăgèn.

Ìu sèd ìu nèvâr mèt ùan gărl
Hu hèz ăz mèni Ǧeìmz Teìlâr rècârḑ ăz ìu
Băt aì du
Ùi tèl stòriz ènd ìu doùn’t noù ùaì aì’m caming òf ă lidâl șaì
Băt aì du.

Ènd ìu śroù ìor hèd bèc lèfing laìc ă lidâl cid
Aì śinc iț’ streìnǧ źèč ìu śinc aì’m făni ‘còz hi nèvâr did
Aì’v bin spènding źă lèst eìt manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breìc ènd bărn ând ènd
Băt òn ă Ùènzdeì in ă cèfeì aì ùačt it bigin ăgèn.

Ènd ùi ùòc daùn źă blòc tu maì car
Ènd aì òlmoùst bròt him ăp
Băt ìu start tu tòc ăbaùt źă muviz
Źèt ìor fèmâli ùačiz èvri singâl Crismâs
Ènd aì ùoun’t tòc ăbaut źèt
For źă fărst taìm, uaț’ pèst iz pèst.

‘Còz ìu śroù ìor hèd bèc lèfing laìc ă lidâl cid
Aì śinc iț’ streìnǧ źèč ìu śinc aì’m făni ‘còz hi nèvâr did
Aì’v bin spènding źă lèst eìt manśs śincing òl lăv èvâr dăz
İz breìc ènd bărn ând ènd
Źèn òn ă Ùènzdeì in ă cèfeì aì ùačt it bigin ăgèn

Źèn òn ă Ùènzdeì in ă cèfeì aì uačt it bigin ăgèn.

1 Comment

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: