İnglând Siget Kannada Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; aga, ಅಗ; agabela, ಅಗಬಿಲ; agăse, ಅಗಸೆ; angăla, ಅಂಗಲ; avări, ಆವರಿ; Ă ă; ăguhana, ಅಗೂಹನ; Â â; B b; bomi, ಭೂಮಿ; budha, ಬುಧ; C c; cačaca, ಕಚಾಕ; cačapa, ಕಚಪ; cada, ಕದ; cadunuruvu, ಕಡುನುರುವು; cama, ಕಂಮ; camădha, ಕಂಮಠ; campa, ಕಂಪ; canaligăru, ಕನ್ನಡಿಗರು; candel, ಕಂದಿಲ್; cara, ಕಾರ್ರ; caragouluhanu, ಕಡಗೋಲುಹಣ್ಣು; caraǧa, ಕಡಜ; cargolărăcage, ಕಾರ್ಗೊರಲಕಾಗೆ; catacarava, ಕಟಕರವ; catarasu, ಕಟ್ಟರಸು; cătica, ಕಟಿಕ; cune, ಕುಣಿ; curăve, ಕುರವೆ; Č č; čandra, ಚಂದ್ರ; D d; dină, ದಿನ; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; G g; gančulice, ಕಂಚುಳಿಕೆ; ganǧa, ಕಂಜ; ganteirava, ಕಂಠೀರವ; gantha, ಕಂಠ; Ǧ ǧ; H h; halăsu, ಹಲಸು; İ i; ila, ಇಲ್ಲ; J j; L l; M m; măngăla, ಮಂಗಳ; N n; niru, ನೀರು; Ñ ñ; O o; Ò ò;òrtili, ಆರ್ಟಿಲಿ; Ő ő; P p; panu, ಪಂಣು; pălașa, ಪಲಾಶ; prădișa, ಪ್ರದೇಶ; R r; S s; Ș ș; șai, ಖೈ; șăni, ಶನಿ; șucra, ಶುಕ್ರ; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; une, ಕುಣಿ; uta, ಉಟ; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

1 Comment

Comments RSS
  1. iastphonetic

    Kannada to IAST transliteration.

    İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries
    A a; aga, aga; agabela, agabila; agăse, agasĕ; angăla, aṁgala; avări, āvari; Ă ă; ăguhana, agūhana; Â â; B b; bomi, bhūmi; budha, budha; C c; cačaca, kacāka; cačapa, kacapa; cada, kada; cadunuruvu, kaḍunuruvu; cama, kaṁma; camădha, kaṁmaṭha; campa, kaṁpa; canaligăru, kannaḍigaru; candel, kaṁdil; cara, kārra; caragouluhanu, kaḍagoluhaṇṇu; caraǧa, kaḍaja; cargolărăcage, kārgŏralakāgĕ; catacarava, kaṭakarava; catarasu, kaṭṭarasu; cătica, kaṭika; cune, kuṇi; curăve, kuravĕ; Č č; čandra, caṁdra; D d; dină, dina; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; G g; gančulice, kaṁcuḽikĕ; ganǧa, kaṁja; ganteirava, kaṁṭhīrava; gantha, kaṁṭha; Ǧ ǧ; H h; halăsu, halasu; İ i; ila, illa; J j; L l; M m; măngăla, maṁgaḽa; N n; niru, nīru; Ñ ñ; O o; Ò ò;òrtili, ārṭili; Ő ő; P p; panu, paṁṇu; pălașa, palāśa; prădișa, pradeśa; R r; S s; Ș ș; șai, khai; șăni, śani; șucra, śukra; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; une, kuṇi; uta, uṭa; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

    Why not write English words pronunciations in IAST instead of IPA ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: