İnglând Siget Chinese Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; ai, 爱; Ă ă; Â â; B b; C c; cuailă, 快樂; Č č; čiangdă țiangdă țiandă, 強的; ĉiau țiau, 教; čiencangdă țiencangdă ǧinghandă, 健康的; čon čong, 中; čonguăn, 中文; D d; dienșin, 電信; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; feithang feithan, 非常; G g; Ǧ ǧ; H h; hao hau, 好; İ i; iiao iiau iia, 醫藥; isâ ișâ ibșâ, 醫師; ică, 一个; J j; jőn jen, 人; L l; , 驴; M m; mingḑâ minâ mingțâ mințâ pingțâ pințâ, 名字; N n; naiḑâ nanțâ nènțâ, 男子; nanșing nanșin nanșiânșing nănșin nși, 男性; ni ñi, 你; nihau, 你好; nűșing nűșin nűși nűșieng nűșien,女性; nűțâ nűițâ ñűțâ ñițâ, 女子; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; păngio păngiou pangia pangiao pangiau, 朋友; piiin, 鼻音; R r; S s; siaurășu, 小人书; sie șie, 谢; siesie șieșie, 谢谢; Ș ș; șănjâ, 生日; șănjâcuailă, 生日快樂; șâșiau șășiau șâsiau șăsiau, 學校; șin șing sien sieng, 姓; șinmin șingming sienmin siengming, 姓名; Ś ś; T t; tafopienpien, 大腹便便; tanțâ tènḑâ, 單字; tașűie tașűe tașű, 大學; Ṫ ṫ; Ț ț; țao țau, 早; țiangdă țiandă čiangdă, 強的; țičuiângű, 基础英语; țiencangdă čiencangdă, 健康的; țilai, 起来; țue, 最; U u; uan uang, 王; uăn, 文; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

English-Chinese Dictionary

Multilingual Picture Dictionary : Japanese English Chinese Tamil Picture Dictionary

English-Chinese Dictionary of Chemistry and Chemical Engeneering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: