İnglând Siget Walloon Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; api, apî; atèd, atinde; ave, avè; Ă ă; Â â; B b; binamei binameiâ, binameye; bir, bîre; bob, baube; brè, brès; C c; coion, coyon; Č č; D d; d’le, d’lé; d’vòn, d’vant; desèmb, decimbe; dile, dilé; dimèñ, dîmègne; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; efòn, èfan; eu, êwe; È è; F f; fèi, feye; frűmèn, frumint; G g; Ǧ ǧ; ǧűdi, djudi; H h; hope, hopê; İ i; J j; L l; liar, lyârd lyârds; lòndi, londi; M m; mèrcűdi, mierkidi; N n; novèmb, nôvimbe; Ñ ñ; O o; octob, octôbe; ojurdű, audjoûrdu; onc, onk; otu, autoû; Ò ò; Ő ő; P p; pir, pere; R r; rečon, rètchon; S s; sămdi, semdi; setèmb, setimbe; stuf, stouf; stumac, stoumac; Ș ș; Ś ś; T t; tore, torê; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; ut, ôte; Ű ű; V v; vèrdi, vénrdi; vi, vî; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: