İnglând Siget Ossetian Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; Ă ă; Â â; B b; bon, бон; C c; cănân, кӕнын; căsângarj csângarj hăsângarj, хӕцӕнгарз; charag, хӕрӕг; charân, хӕрын; chazar chăzar hazar hăzar, хӕдзар; chazaron hazaron, хӕдзарон; chăhon, хӕххон; chășân, хӕссын; Č č; čânḑhașt, чындзхаст; čiji, чъизи; činâc, чиныг; D d; don, дон; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; F f; fașonta, фӕсонтӕ; făsăf, фӕцӕф; fâdâșâmar, фыдыфсымӕр; G g; Ǧ ǧ; H h; hadivăg, хӕдивӕг; hadon, хӕдон; hadtahag, хӕдтӕхӕг; haerăg, хӕйрӕг; halon, халон; harj, хӕрз; harjtè, хӕрзтӕ; hăbirǧân, хӕбизджын; hălar, хӕлар; hălarjărde, хӕларзӕрдӕ; ș, хӕс; İ i; J j; L l; M m; N n; nuajân, нуазын; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; pandon păndon, фӕндон; pașhoh, фӕсхох; pauân, фӕуын; păinag, фӕйнӕг; păng, фынг; părajân, фӕразын; păsăisăuân, фӕцӕйцӕуын; ștag, фӕстаг; pâdčân, фыдджын; R r; S s; sur, цур; Ș ș; șâf, сыф; Ś ś; T t; tahăc, тӕхӕг; tap, тъӕпп; tapăntapan, тъӕпӕн; tavăr, цавӕр; tăaldăr, цалдӕр; tărșân, тӕрсын; tășâctă, цӕссыгтӕ; tâfandâ, цыфӕнды; Ṫ ṫ; ṫeua, теуа; Ț ț; țaranuad, цӕрӕнуат; țărân, цӕрын; țâmă, цымӕ; țârah, цырагъ; U u; uajăg uajâg, уазӕг; uașân, уасын; uăj, уӕз; uăjau, уӕззау; uăldai, уӕлдай; uărag, уӕраг; ușcur, усгур; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: