İnglând Siget Romansh Phonemic Writing Dictionary

· Uncategorized
Authors

İnglând Siget Language Phonemic Writing Dictionaries A a; alegra, allegra; anți, anzi; Ă ă; Â â; B b; buna bună, buna; beč, betg; C c; cual, qual; cuala, quala; cuant, quant; cudej, cudesch; Č č; čapeș, chapesch; čapeșas, chapeschas; čatar, chattar; čau, chau; če, tge; či, tgi; D d; dișcur, discur; dișcuras, discurras; dișcurer, discurrer; dișplaja, displascha; Ḋ ḋ; Ḑ ḑ; E e; È è; e, è; F f; fič, fitg; G g; grațiia, grazia; Ǧ ǧ; ǧia, gea; ǧidar, gidar; H h; İ i; iau, jau; insači, insatgi; J j; L l; M m; musar, mussar; N n; noč, notg; Ñ ñ; O o; Ò ò; Ő ő; P p; pațiiența, pazienza; perče părče, pertge; plajair, plaschair; pos, poss; R r; S s; sera, serra; siñur, signur; Ș ș; Ś ś; T t; Ṫ ṫ; Ț ț; U u; Ű ű; V v; Z z; Ź ź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: